آدرس

استان بوشهر، شهرك نیایش، بلوار شهید دریادار محمد ابراهیم همتی، بلوار فناوري، پارك علم و فناوري خلیج فارس

شماره تلفن

09925452865 

ایمیل

ranaenergy.info@gmail.com

linkedin

فرم تماس با ما