اخبار, خبر

گزارش آزمون سمیت سلولی محصول Castle

disinfectant

به گزارش واحد فروش شرکت رانا انرژی، محصول Castle توسط آزمایشگاه مورد تأیید و صاحب صلاحیت، تحت آزمون سمیت سلولی قرار گرفت که خلاصه آن جهت اطلاع مصرف کنندگان و علاقه مندان در ذیل آورده شده است.

نام و نوع فرآورده: محلول ضد عفونی کننده (Castle Love House)               شماره نامه رن/1401/757

نام تجاری فرآورده:                                                               تاریخ نمونه برداری: ارسالی

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

نام مشتری: شرکت پترو توسعه رانا انرژی

استاندارد مرجع

دمای محیطی رطوبت محیطی

خلاصه نتایج

ISO 10993-5, INSO 7216-5

21/5° 36%

نمونه های ارسالی در بند های آزمون شده با استاندارد مطابقت دارد

فهرست

هدف و اصول آزمون

تصویر نمونه

لیست تجهیزات

لیست مواد

روش آزمون

تحلیل نتایج

ثبت نتایج

نتیجه نهایی ارزیابی

هدف و اصول آزمون

هدف از انجام این آزمون، ارزیابی سمیت سلولی برونتنی وسایل پزشکی می باشد.

شمول این آزمون با توجه به طبقه بندی وسایل پزشکی و دندان پزشکی با در نظر گرفتن کاربرد مورد نظر و مدت تماس با بدن انسان، همان طور که در استاندارد ISIRI 4300 با عنوان: راهنمای گزینش آزمون جهت ارزیابی بیولوژیک یا زیست شناسی وسایل پزشکی و استاندارد بین المللی ISO 10993-1 آورده شده است؛ برای وسایل مشخص می شود.

لازم به ذکر است، مرجع استاندارد INSO 7216-5 :2018 با عنوان ارزیابی بیولوژیکی وسایل پزشکی – قسمت 5: آزمون های سمیت سلولی برون تنی؛ همان ISO 10993-5 :2009 می باشد و گزارش پیشرو بر مبنای آن انجام شده است.

برای این آزمون روش های متفاوتی وجود دارد که اصول همه آن ها گرمخانه گذاری سلول های کشت شده در تماس با یک وسیله پزشکی و یا عصاره های یک وسیله پزشکی به طور مستقیم یا از طریق انتشار می باشد. برای نمونه ارسالی، آزمون سمیت به روش MTT انجام شده است.

روش آزمون

1- اصول روش MTT

روش MTT، بر پایه اندازه گیری زنده مانی سلول ها از طریق فعالیت متابولیکی است. محلول آبی زرد رنگ MTT (3- (4 و 5 دی متیل تیازول -2- ییل) -5،2 دی فنیل تترازولیوم) به صورت متابولیکی در سلول های زنده به فورمازان نا محلول آبی بنفش احیا می شود. تعداد سلول های زنده، به شدت رنگ مشخص شده توسط اندازه گیری های نوری، پس از حل شدن فورمازان در الکل، بستگی دارد. همچنین شرایط استخراج باید سعی در شبیه سازی یا بزرگنمایی شرایط استفاده بالینی داشته باشد تا بتواند مخاطره بالقوه سم شناسی را بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در آزمونه، مانند فیوژن، ذوب یا هرگونه تغییر ساختار شیمیایی تعیین کند، مگر این که احتمال این تغییرات در کاربرد بالینی وجود داشته باشد.

در این آزمون، سلول های فیبروبلاست L929 در محیط کشت کامل که شامل DMEM، سرم FBS و آنتی بیوتیک است، در پلیت کشت سلول 96 خانه چاهکی به میزان 10 هزار سلول در خانه کشت داده شد و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد و Co2 5 درصد قرار گرفت، تا یک لایه مناسب از سلول برای آزمون ایجاد شود.

عصاره نمونه مورد آزمون مطابق با شرایط استاندارد ISO 10993-12 در محیط کشت سلولی تهیه و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد Co2 5 درصد قرار داده شد. در هر آزمون از مواد کنترل مثبت و منفی استفاده شده است.

استخراج در ظروف سترون، خنثی و بسته، با استفاده از روش های سترون مطابق استاندارد ذکر شده انجام شده است. از آنجا که دمای استخراج بیشتر از  درجه می توان بر شیمی و/ یا ثبات سرم و دیگر ترکیبات موجود در محیط کشت، تأثیر مخرب بگذارد، استخراج تحت شرایط () درجه به مدت () ساعت، انجام شد. حداقل سه تکرار برای آزمونه ها و کنترل ها استفاده شده است.

پس از گذشت مدت زمان عصاره گیری، محیط کشت سلول های کشت داده شده را برداشته و سلول ها با استفاده از عصاره ها، با سه تکرار تیمار شدند. بعد از 24 ساعت محیط کشت روی سلول ها برداشته و به هر خانه 50 میکرولیتر محلول MTT با غلظت 5 میلی گرم بر لیتر اضافه کرده و به مدت 2 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد و Co2 5 درصد قرار دادیم.

بعد از گذشت مدت زمان فوق، محلول MTT را خارج و به هر چاهک 100 میکرولیتر ایزوپروپانول اضافه کردیم.

سپس جذب نمونه ها و کنترل را با استفاده از دستگاه الایزاریدر در طول موج 570 نانو متر خواندیم.

 

نتایج تحلیل

کاهش تعداد سلول های زنده منجر به کاهش فعالیت متابولیک در نمونه می شود. این کاهش به طور مستقیم با مقدار فورمازان آبی بنفش تشکیل شده مرتبط است، به طوری که به وسیله چگالی نوری در 570 نانو متر ردیابی می شود.

برای محاسبه کاهش زنده مانی در مقایسه با نمونه شاهد، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

OD 570e = مقدار میانگین چگالی نوری اندازه گیری شده از عصاره 100% نمونه آزمون.

OD 570b = مقدار چگالی نوری اندازه گیری شده از نمونه های شاهد.

هر چه مقدار زنده مانی سلول ها کمتر باشد، پتانسیل سیتوتوکسیسیتی نمونه مورد آزمون بیشتر است.

اگر زنده مانی به 70% نمونه شاهد کاهش یابد، نمونه بالقوه سیتوتوکسیک است. عصاره 50% آزمونه باید زنده مانی حداقل یکسان یا بالاتر از عصاره 100% داشته باشد. در غیر این صورت آزمون باید تکرار شود.

درجه بندی کیفی ریخت شناسی سمیت عصاره ها در جدول 1 و درجه واکنش پذیری برای آزمون تماس مستقیم در جدول 2 مشخص شده اند، که بر مبنای آن درجه عددی به دست آمده بزرگ تر از 2، به عنوان اثر سمیت سلولی در نظر گرفته می شود.

کاهش میزان زنده مانی سلول ها، بیش از 30 درصد، یک اثر سمیت سلولی به حساب می آید.

 

جدول 1- درجه بندی کیفی ریخت شناسی سمیت سلولی عصاره ها

درجه واکنش پذیری شرایط همه کشت ها
0 هیچ گرانول های داخل سیتوپلاسمی مجزا، عدم لیز شدن سلولی، عدم کاهش رشد سلولی
1 کم گرد نشدن بیش از 20 درصد سلول ها، کاهش چسبندگی سلول ها و بدون گرانول های داخل سیتوپلاسمی با مشاهده تغییرات ظاهری در ریخت شناسی، گهگاه مشاهده لیز شدن سلولی، مهار رشد قابل مشاهده.
2 خفیف گرد نشدن بیش از 50 درصد سلول ها، عاری از گرانول های داخل سیتوپلاسمی، مشاهده لیز شدن سلولی محدود. مهار رشد قابل مشاهده 50 درصدی.
3 متوسط گرد یا لیز نشدن بیش از 70 درصد سلول ها، آسیب ندیدن لایه های سلولی به طور کامل، اما مهار رشد بیش از 50 درصدی قابل مشاهده.
4 شدید آسیب دیدن تقریباً یا کاملاً لایه های سلولی.

 

جدول 2- درجه واکنش پذیری برای آزمون های بخش آکار و فیلتر و آزمون تماس مستقیم

درجه واکنش پذیری توصیف ناحیه واکنش پذیری
0 هیچ عدم مشاهده ناحیه اطراف یا زیر نمونه
1 کم مشاهده برخی سلول های تخریب شده و بد شکل
2 خفیف ناحیه محدود به زیر نمونه
3 متوسط وسعت ناحیه تا یک سانتی متر
4 شدید وسعت ناحیه بیشتر از یک سانتی متر در اطراف نمونه

ثبت نتایج

تمام داده های به دست آمده از آزمون های انجام شده روی این نمونه ارسالی و یک نسخه از گزارش نهایی آزمون در آرشیو شرکت ذخیره می شود.

نتیجه نهایی ارزیابی

میانگین جذب نمونه کنترل: 714/0

میانگین جذب نمونه آزمون: 988/0

درصد زنده ماندن سلول ها در نمونه مورد آزمون 27/72% می باشد.

تحت شرایط این مطالعه، هیچ اثری از مرگ سلولی مشاهده نشد، عصاره آزمون برای درجه کمتر از 1 مطابقت داشته و آزمون روی کنترل مثبت و منفی مطابق انتظارات ما بوده است.

 

 

 

disinfectant & odor remover

disinfectant & odor remover

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *