اخبار

گزارش آزمون ماده ضد عفونی کننده محصول Castle

به گزارش واحد فروش شرکت رانا انرژی، محصول Castle توسط آزمایشگاه مورد تأیید و صاحب صلاحیت، تحت آزمایش ماده ضد عفونی کننده قرار گرفت که خلاصه آن جهت اطلاع مصرف کنندگان و علاقه مندان در ذیل آورده شده است.

نام و نوع فرآورده: محصول ضد عفونی کننده (Castle Love House)               شماره نامه: رن/757/1401

نام تجاری فرآورده:                 تاریخ نمونه برداری: ارسالی         تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

نام مشتری: شرکت پترو توسعه رانا انرژی

استاندارد مرجع

دمای محیطی رطوبت محیطی

خلاصه نتایج

ISIRI 2842 تجدید نظر اول 21° 31%

نمونه در تمامی بند های آزمون شده با استاندارد مطابقت دارد

فهرست

هدف

ثبت نتایج

تصویر نمونه

روش انجام آزمون

نتایج حاصل از رشد پلیت ها در 5 دقیقه تماس

نتیجه آزمون ها

نتیجه نهایی ارزیابی

هدف

هدف از ارائه گزارش، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 2842 بیان نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی های میکروبی مواد ضد عفونی کننده به روش رقیق سازی – خنثی سازی است.

ثبت نتایج

تمام داده های به دست آمده از آزمون های انجام شده روی این نمونه ارسالی و یک نسخه از گزارش نهایی آزمون در آرشیو شرکت ذخیره می شود.

تصویر نمونه

روش انجام آزمون

روش ارزیابی فعالیت باکتری کشی/ قارچ کشی فرآورده به روش رقیق سازی خنثی سازی:

1 سی سی از مخلوط سوسپانسیون آزمون باکتریایی با سویه های مرجع استافیلوکوکوس ائورس، اشریشیا کلی، سودوموناس آئرژینوزا، انترکوکوس هیرا برای آزمون ها استفاده نمودیم.

به سوسپانسیون باکتری 1 سی سی از ماده مداخله گر آلبومین گاوی را تلقیح نمودیم. پس از گذشت مدت زمان 2 دقیقه، در دمای 20 درجه سانتی گراد 8 سی سی از محلول فرآورده را به مخلوط تلقیح نمودیم و سپس 1 سی سی از مخلوط آزمون را با 8 سی سی محلول خنثی سازی (پلی سوربات 80 + تیو سولفات سدیم، لیستین) را به همراه 1 سی سی آب مقطر اضافه کردیم. پس از خنثی سازی محتویات لوله ها را به مدت زمان های تماس 5 دقیقه قرار می دهیم و پس از پایان مدت زمان های مذکور 1 سی سی از محلول را برداشته و به روش کشت پور پلیت بر روی محیط کشت TSA برای باکتری ها در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری نمودیم.

پس از پایان گرمخانه گذاری کلونی های رشد کرده روی هر پلیت را شمارش نموده و داده های به دست آمده را مطابق فرمول های مطرح شده در استاندارد، محاسبه کردیم و نتایج حاصل از آن در جداول نتایج آزمون ارائه شده است.

TSA: محیط کشت تریپتون سوی آگار، دمای 37 درجه سانتی گراد.

کنترل شرایط آزمون A صحه گذاری شرایط آزمون انتخاب شده یا تأیید عدم وجود هرگونه اثر کشندگی در شرایط آزمون:

1 سی سی از ماده مداخله گر را با 1 سی سی از سوسپانسیون باکتری مخلوط کرده و در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 2 دقیقه قرار می دهیم. سپس 8 سی سی از محلول فرآورده را به آن افزوده و به مدت زمان 2 دقیقه در تماس قرار می دهیم و بلافاصله از محلول 1 سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت TSA تلقیح کرده و در دمای 37 درجه به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری کردیم. رشد باکتری را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

کنترل خنثی کننده B تصدیق عدم وجود سمیت خنثی کننده:

8 سی سی از محلول خنثی کننده را با 1 سی سی آب مقطر در لوله ریخته سپس به آن 1 سی سی سوسپانسیون باکتری افزوده و لوله را در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه قرار دادیم. در پایان تماس از مخلوط به دست آمده 1 سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت TSA تلقیح کرده و در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری نمودیم. رشد باکتری را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

صحه گذاری روش Cصحه گذاری روش رقیق سازیخنثی سازی:

1 سی سی از ماده مداخله گر آلبومین گاوی را به 1 سی سی محلول رقیق کننده (تریپتون سدیم کلرید) افزوده و با 8 سی سی از محلول فرآورده تلقیح نمودیم. سپس محتویات لوله را به وسیله ورتکس کاملاً مخلوط نموده و 8 سی سی محلول خنثی کننده به آن اضافه کرده و محتویات لوله را در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه قرار دادیم. پس از گذشت مدت زمان 1 دقیقه، 1 سی سی از سوسپانسیون باکتری را به لوله افزوده و به مدت 30 دقیقه در دمای 20 درجه قرار می دهیم.

سپس 1 سی سی از محلول را برداشته و به روش کشت پور پلیت بر روی پور پلیت های TSA تلقیح نموده و در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری کردیم. رشد باکتری را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *